Plaćanje naknade po osnovi prava slijeđenja

Obrazac za obračun naknade za pravo slijeđenja

Udruga ''ARS CROATICA'' ovlaštena je kolektivno ostvarivati pravo slijeđenja odnosno za autore i njihove nasljednike:

-  naplaćivati naknade po osnovi prava slijeđenja;

-  vršiti raspodjelu naplaćenih naknada nositeljima prava;

-  vršiti kontrolu prometa likovnih djela;

-  pokretati i voditi postupke u slučaju povrede prava slijeđenja.

''ARS CROATICA'' je, s Hrvatskoj autorskom agencijom-Centar za intelektualno vlasništvo d.o.o. zaključila Ugovor o poslovnoj suradnji i obavljanju stručno provedbenih poslova u kolektivnom ostvarivanju i zaštiti prava slijeđenja pri preprodaji izvornika likovnih djela.

Pravo slijeđenja je neotuđivo pravo autora likovnog djela na udio u prodajnoj cijeni koja se postigne prodajom izvornog primjerka djela nakon što ga je autor prvi put otuđio (čl. 34. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03, 79/07, 81/11 141/13, 127/14, u daljnjem tekstu: ZAPSP).

Izvornik likovnog djela označava sliku, kolaž, bojanu sliku, crtež, gravuru, otisak, litografiju, kip, tapiseriju, keramiku, staklovinu ili fotografiju koju je izradio sam autor (čl. 35. ZAPSP)

Iznos koji pripada autoru po osnovi prava slijeđenja reguliran je samim zakonom. Konkretno, ZAPSP u članku 36. propisuje:

(1) Prodavatelj koji preprodaje djelo iz članka 35. ovoga Zakona po cijeni većoj od protuvrijednosti u kunama od 500,00 eura dužan je autoru isplatiti kunsku protuvrijednost od:

1. 5% od dijela cijene ostvarene u iznosu od 500,00 eura do 50.000,00 eura,

2. 3% od dijela cijene ostvarene u iznosu od 50.000,01 eura do 200.000,00 eura,

3. 1% od dijela cijene ostvarene u iznosu od 200.000,01 eura do 350.000,00 eura,

4. 0,5% od dijela cijene ostvarene u iznosu od 350.000,01 eura do 500.000,00 eura,

5. 0,25% od dijela cijene ostvarene u iznosu većem od 500.000,00 eura.

(2) Ukupni iznos koji na temelju odredbe iz stavka 1. ovoga članka pripada autoru ne može biti veći od kunske protuvrijednosti od 12.500,00 eura. Osnovicu za izračun toga iznosa čini prodajna cijena bez poreza.

(3) Ako je preprodaja izvornika likovnog djela izvršena na javnoj aukciji ili u umjetničkoj galeriji ili posredovanjem bilo kojega drugog trgovca umjetninama, organizator javne aukcije, vlasnik galerije odnosno trgovac umjetninama solidarno je odgovoran s prodavateljem za isplatu iznosa koji pripada autoru.

Naknadu po osnovi prava slijeđenja NISTE dužni platiti u sljedećim slučajevima:

(1)       prilikom stjecanja djela od samoga autora;

(2)       ako ste djelo stekli od autora i to isto djelo prodali trećemu u razdoblju koje je kraće od 3 godine od stjecanja djela od autora i ako cijena po kojoj se djelo preprodaje ne prelazi vrijednost od 10.000,00 EUR.

Naknadu po osnovi prava slijeđenja po zakonu DUŽNI SU platiti svi koji preprodaju djela likovne umjetnosti izvan slučajeva pod (1) i (2), i to prilikom SVAKE preprodaje. To se odnosi na sve osobe koje se profesionalno bave trgovinom umjetninama (javne aukcije, umjetničke galerije i drugi trgovci umjetninama), i to bilo kao prodavatelji, kupci ili posrednici.

Kako bi ste ispunili svoju zakonsku obvezu koja se odnosi na obvezu plaćanja naknade po osnovi prava slijeđenja, molimo Vas da ispunite niži obrazac i dostavite nam ga na našu adresu.

Obrazac za obračun naknade za pravo slijeđenja

Kontakt

Hrvatska udruga za zaštitu prava likovnih umjetnika „ARS CROATICA“

Ribnjak 40

10 000 Zagreb

contact us

Tel: 4921195
Fax: 01/49-21-195
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Društvene mreže

social share